Menu Filter Paginamenu

Invesco Global Targeted Returns Fund

Fondsen in Focus

 
person

Clive Emery

Product Manager

Profiel bekijken

person

Dave Jubb

Fondsbeheerder

Profiel bekijken

person

Richard Batty

Fondsbeheerder

Profiel bekijken

person

David Millar

Hoofd van multi asset

Profiel bekijken

Waarom beleggen in het Invesco Global Targeted Returns Fund?

Hoe behaalt u kapitaalgroei en beperkt u tegelijkertijd een neerwaarts risico in volatiele markten? Het Multi Asset team is vrij om alle investeringsideeën te overwegen, overal ter wereld, zonder beperkingen in beleggingscategorieën. Het team identificeert dan wat de beste manier is om deze ideeën te combineren in een breed gespreide portefeuille, rekening houdend met de te beheren risico's.

 • Doelstelling: positief rendement in alle marktomstandigheden
  Los van de marktconjunctuur streeft het team naar een bruto-rendement dat gelijk is aan de 3-maands Euribor+5% per jaar, met een volatiliteit die op een beleggingshorizon van 3 opeenvolgende jaren de helft lager ligt dan die van wereldwijde aandelen.1
 • Sterke diversificatie en nauwlettend risicobeheer
  Vanuit een combinatie van ideeën en met behulp van traditionele en afgeleide instrumenten stelt het multi-asset-team een portefeuille samen waarin door sterke diversificatie het risico wordt verminderd.
 • Realistische beleggingshorizonten
  De in het fonds toegepaste ideeën bieden de mogelijkheid om binnen de gestelde horizon van 3 opeenvolgende jaren de eigen doelstellingen na te streven.
 • De aangewezen strategie met de aangewezen personen
  Het multi-asset-team kan bogen op een rijke ervaring en gebleken competentie wat het beheer van multi-asset-fondsen betreft. We zijn ervan overtuigd dat het rendement van de belegging afhangt van de aanwezigheid van uitstekende ideeën en van de strikte toepassing hiervan, waardoor elk idee een eigen plaats in de portefeuille krijgt.

1 Er kan geen enkele garantie worden gegeven dat het fonds een positief rendement of zijn volatiliteitsdoelstelling behaalt.

Beleggingsfilosofie

Invesco Perpetual's Multi Asset team probeert investerings ideeën te genereren door middel van een werkelijk onbeperkt onderzoek, door te identificieren wat de optimale manier is om de blootstelling te krijgen en vervolgens met succes tot een risico-beheerde portefeuille te combineren. Het algemene doel is om de kracht te beutten van diversificatie en risicomanagement, wat volgens het team zou moeten resulteren in een gladder rendement profiel. De beleggingsfilosofie van het fonds is gebaseerd op de overtuiging dat een positief totaal rendement in alle marktomstandigheden kan worden bereikt over een doorlopende periode van drie jaar door middel van een vrije aanpak waar het benutten van ideeën gecombineerd wordt met robuust risicomanagement.

Kenmerken van het fonds

Het Invesco Global Targeted Returns Fund streeft naar een algemeen positief rendement in elke conjunctuur, op een beleggingshorizon van 3 opeenvolgende jaren.

Het fonds streeft naar een bruto beoogd rendement dat gelijk is aan de 3-maands Euribor+ 5% per jaar, met een volatiliteit die op een beleggingshorizon van 3 opeenvolgende jaren de helft lager ligt dan die van wereldwijde aandelen1

Het geheim van deze doelstelling bestaat erin, de voordelen van een spreiding van de belegging over een breed spectrum van vermogenscategorieën te benutten. Om een goed gespreide portefeuille samen te stellen, belegt het multi-asset-team tegelijkertijd in traditionele activa, overige activaklassen en afgeleide instrumenten.

Het fonds is gebaseerd op niet minder dan vijf afzonderlijke beleggingsideeën met betrekking tot ten minste drie diverse soorten activa. De portefeuille kan gunstig geselecteerde fondsen van Invesco omvatten. Daarnaast bestaat een deel van het vermogen uit cash en cashequivalenten ter afdekking van de derivatenblootstelling.

1Er kan geen garantie worden gegeven dat het fonds een positief rendement of zijn volatiliteitsdoelstelling behaalt.

Kenmerken

Volume

EUR 4,9 Mld

Lanceringsdatum

December 2013

Beheerders

Team Multi Asset, Henley (UK)

Rechtsvorm

Compartiment van de BEVEK naar Luxemburgs recht Invesco Funds

Valuta

EUR

Gemid. aantal investeringsideeën

25

Instapkosten

van 0 % tot max 5,00 %

Beheerkosten

1,40 %

Minimale Investering

1.000 EUR

ISIN Codes

(Z kap.) LU1004133531
(A kap.) LU1004132566
(A dist.) LU1004132640
(A USD Hgd cap.) LU1004132723

Bron: Invesco. A-kap op 31/10/2016

Voor wie is Invesco Global Targeted Returns Fund bestemd?

Ondanks de complexiteit van het samenstellingsproces van de portefeuille en van de gehanteerde instrumenten, steunt het fonds eenvoudigweg op een mix van goede beleggingsideeën binnen een portefeuille met een beheerd risico.

Dit fonds is geschikt voor investeerders die:

Dit fonds is geschikt voor investeerders die:

 • streven naar vermogensgroei op middellange termijn
 • streven naar een volatiliteitsniveau dat lager is dan dit van een doorsnee belegging in aandelen
 • instemmen met het gebruik van complexe beleggingsinstrumenten en -technieken

Dit fonds is niet geschikt voor investeerders met:

Dit fonds is niet geschikt voor investeerders met:

 • een geringe risicobereidheid
 • een korte beleggingshorizon
 • bezwaren tegen het gebruik van complexe beleggingsinstrumenten en –technieken

Positie van het fonds binnen de beheerdersportefeuilles

Dankzij de flexibiliteit en diversificatie kan het fonds diverse posities innemen in de beleggersportefeuille.

Kern van de portefeuille

Kern van de portefeuille

Het fonds kan gebruikt worden als kernelement van de strategie van een belegger. Door toegang te bieden tot een breed spectrum van markten en activaklassen, paart het fonds diversificatie aan flexibiliteit. Door binnen de portefeuille van een cliënt een centrale rol aan te nemen, kan het fonds stabiliteit helpen toevoegen aan meer gespecialiseerde en vaak meer volatiele randparticipaties.

Randcomponent van de portefeuille

Randcomponent van de portefeuille

Wanneer het fonds dienst doet als randcomponent van de portefeuille, kan het nog meer diversificatie bieden voor sterk correlerende kernactiva, waardoor het algehele risiconiveau afneemt.

Vermogenscategorieën

Risico's

 • De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen (dit kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan schommelingen in de wisselkoersen), en mogelijk krijgt u niet het volledige bedrag terug.
 • Het fonds zal beleggen in derivaten (complexe instrumenten) met een significante hefboomwerking, wat zal resulteren in sterke fluctuaties in de waarde van het fonds.
 • Het fonds kan schuldinstrumenten met een lagere kredietkwaliteit aanhouden, wat kan resulteren in sterke fluctuaties in de waarde van het fonds.
 • Voor meer informatie, raadpleeg het document met de huidige fonds en aandelenklasse specifieke Essentiele Beleggingsinformatie (EBI) evenals het prospectus voor een complete set van risico's.
Risico 3

Belangrijke informatie

Het op deze aangeboden fonds is geregisteerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De door Invesco en de beheerder geuite standpunten en meningen (op 31/10/2016) kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan verandering onderhevig zijn. Een beslissing om te beleggen in aandelen van een fonds moet worden gebaseerd op de meest actuele juridische documenten. Deze documenten (de fonds & aandelen klasse specifieke Essentiële Beleggingsinformatie (EBI), het prospectus, de jaarverslagen en halfjaarverslagen) zijn gratis beschikbaar in hardcopy. Deze documenten zijn op eenvoudige aanvraag beschikbaar bij Invesco Asset Management S.A. Louizalaan 235, 1050 te Brussel, België. Tel: +32.2.641.01.70 Fax: +32.2.641.01.75. De uitgever van dit fonds verstrekt geen beleggingsadvies. Indien investeerders er niet zeker van zijn dat dit voor hen het geschikte product is, dienen zij een financieel adviseur te raadplegen. De lopende kosten en alle overige kosten, provisies en uitgaven, alsmede de belastingen die via het fonds worden betaald, worden vermeld in het document met de Essentiële Beleggers Informatie (EBI) en het prospectus. Eventuele andere kosten inclusief belastingen in verband met de transacties met betrekking tot het fonds kunnen rechtstreeks voor rekening van de klant zijn. De huidige grondslagen voor de fiscale aanslag en aftrek kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Afhankelijk van de individuele omstandigheden kunnen deze wijzigingen van invloed zijn op de opbrengst van de belegging. Gepubliceerd door Invesco Asset Management S.A. Dutch Branch, Claude Debussylaan 26, 1082 MD Amsterdam. Historische gegevens bieden geen garantie voor toekomstige prestaties.

©2017 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille die op deze website is weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.